Phát lại trực tiếp đá gà Thomo Campuchia CPC2 ngày 10-07-2024

Trận 1

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:36
Trường đấu CPC2

Trận 2

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC2

Trận 3

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC2

Trận 4

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC2

Trận 5

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC2

Trận 6

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC2

Trận 7

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC2

Trận 8

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC2

Trận 9

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:16:55
Trường đấu CPC2

Trận 10

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC2

Trận 11

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC2

Trận 12

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu CPC2

Trận 13

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC2

Trận 14

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC2

Trận 15

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:40
Trường đấu CPC2

Trận 16

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC2

Trận 17

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:05:35
Trường đấu CPC2

Trận 18

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC2

Trận 19

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC2

Trận 20

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC2

Trận 21

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC2

Trận 22

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC2

Trận 23

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:28
Trường đấu CPC2

Trận 24

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:28
Trường đấu CPC2

Trận 25

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:38
Trường đấu CPC2

Trận 26

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC2

Trận 27

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC2

Trận 28

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC2

Trận 29

Trận đấu
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:04:26
Trường đấu CPC2

Trận 30

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC2

Trận 31

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu CPC2

Trận 32

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu CPC2

Trận 33

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu CPC2

Trận 34

Trận đấu
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC2

Trận 35

Trận đấu
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC2